! manaacao Slaaok !

gaNaaQaIXa jaao [-Xa savaa-M gauNaMacaa ¦ mauLarMBa AarMBa tao inaga-uNaacaa ¦
namaUXaarda maUL ca%vaar vaacaa ¦ gamaU pMqa AanaMt yaa raGavaacaa ¦ ¦ 1 ¦ ¦

manaa sajjanaa Bai>pMqaoica jaavao ¦ trI EaIhrI paivajaotao svaBaavao ¦
janaI inaMV to sava- saaoDUina Vavao ¦ janaI vaMV to sava-Baavao kravao ¦ ¦ 2 ¦ ¦

p`Baato manaI rama icaMtIt jaavaa ¦ puZo vaOKrI rama AaQaI vadavaa ¦
sadacaar ha qaaor saaoDU nayao tao ¦ janaI taoica tao maanavaI Qanya haotao ¦ ¦ 3 ¦ ¦

manaa vaasanaa duYT kamaa nayao ro ¦ manaa sava-qaa papbauQdI nakao ro ¦
manaa Qama-ta naIit saaoDU nakao hao ¦manaa AMtrI saar vaIcaar rahao ¦ ¦ 4 ¦ ¦

manaa papsaMklp saaoDUina Vavaa ¦ manaa sa%yasaMklp jaIvaIM Qaravaa ¦
manaa klpnaa to nakao vaIYayaaMcaI ¦ ivakaro GaDo hao janaI sava- caI caI ¦ ¦ 5 ¦ ¦

nakao ro manaa kao`Qa ha KodkarI ¦ nakao ro manaa kama naanaa ivakarI ¦
nakao ro manaa laaoBa ha AMgakaÉ ¦ nakao ro manaa ma%saÉ dMBaBaaÉ ¦ ¦ 6 ¦ ¦

manaa EaoYz QaairYT jaIvaI Qaravao ¦ manaa baaolaNao naIca saaoXaIt jaavao ¦
svayao sava-da nama` vaacao vadavao ¦ manaa sava- laaokaMisa ro naIvavaavao ¦ ¦ 7 ¦ ¦

doho %yaaigata kIit- maagao ]ravaI ¦ manaa sajjanaa hoicaM iËyaa QaravaI ¦
manaa caMdnaacao prI %vaaM iJajaavao ¦ prI AMtrI sajjanaa naIvavaavao ¦ ¦ 8 ¦ ¦

nakao ro manaa d`vya to pUiZlaaMcao ¦ Ait svaaqa-bauQdI na ro pap saaMcao ¦
GaDo BaaogaNao pap to kma- KaoTo ¦ na haota manaasaarKo du:K maaozo ¦ ¦ 9 ¦ ¦

sada sava-da p`Iit ramaIM QaravaI ¦ sauKacaI svayao saaMiD jaIvaI kravaI ¦
dohodu:K ho saUK maanaIt jaavao ¦ ivavaokoM sada sasvaÉpIM BaravaoM ¦¦10¦¦

jagaIM sava- saUKI Asaa kaoNa Aaho ¦ ivacaarI manaa tUMica XaaoQaUina paho ¦
manaa %vaaMica ro pUva-saMcaIt kolao ¦ tyaasaairKo BaaogaNao p`aPt Jaalao ¦¦11¦¦

manaa maanasaI du:K AaNaU nakao ro ¦ manaa sava-qaa Xaaok icaM,ta ro ¦
ivavaokMo dohbauiQd saaoDUina VavaI ¦ ivadohIpNaoM maui> BaaogaIt jaavaI ¦¦12¦¦

manaa saaMga paM ravaNaa kaya Jaalao ¦ Aaksmaat to rajya savaO- bauDalao ¦
mhNaaonaI kuDI vaasanaa saaMiD vaogaIM ¦ baLo laagalaa kaL ha pazlaagaI ¦¦13¦¦

ijavaa kma-yaaogaoM janaI janma Jaalaa ¦ prI XaovaTIM kaLmaUKI inamaalaa ¦
mahaqaaor to maR%yaupMqaoica gaolao ¦ iktIek to janmalao AaiNa maolao ¦¦14¦¦

manaa pahta sa%ya ho maR%yaBaUmaI ¦ ijataM baaolatI sava-hI jaIva maI maI ¦
icarMjaIva ho sava-hI maainatatI ¦ Aaksmaat saaMDUinayaa sava- jaatI ¦¦15¦¦

maro eok %yaacaa dujaa Xaaok vaaho ¦ Aaksmaat taohI puZo jaat Aaho ¦
Pauronaa janaI laaoBa ro xaaoBa haotao ¦ mhNaaonaI janaIM maagauta janma Gaotao ¦¦16¦¦

manaIM maanava vyaqa- icaMta vahato ¦ Aaksmaat haoNaar hao\}na jaato ¦
GaDo BaaogaNao sava-hI kma-yaaogao ¦ matImaMd to Kod maanaI ivayaaogao ¦¦17¦¦

manaa raGavaovaINa AaXaa nakao ro ¦ manaa maanavaacaI nakao kIit- tU ro ¦
jayaa vaiNa-tI vaod Xaas~o puraNao ¦ tyaa vaiNa-ta sava-hI SlaaGyavaaNao ¦¦18¦¦

manaa sava-qaa sa%ya saaoDU nakao ro ¦ manaa sava-qaa imaqya maaMDU nakao ro ¦
manaa sa%ya to sa,%ya vaacao vadavao ¦ manaa imaqya to imaqya saaoDUina Vavao ¦¦19¦¦

bahU ihMpuTI haošjao maayapaoTI ¦ nakao ro manaa yaatnaa toica maaozI ¦
inaraoQao pcao kaoMiDlao gaBa-vaasaI ¦ AQaaomaUK ro du:K %yaa baaLkasaI ¦¦20¦¦

manaa vaasanaa caUkvaI yaorJaara ¦ manaa kamanaa saaMiD ro d`vyadara ¦
manaa yaatnaa qaaor ho gaBa-vaasaIM ¦ manaa sajjanaa BaoTvaI raGavaasaI ¦¦21¦¦

manaa sajjanaa hIt maaJao kravao ¦ rGaUnaayaka dRZ ica<aI Qaravao ¦
maharaja tao svaaima vaayaUsautacaa ¦ janaa ]QdrI naaqa laaok~yaacaa ¦¦22¦¦

na baaolao manaa raGavaoMvaINa kaMhI ¦ janaI vaa]gao baaolata saUK naahI ¦
GaDInao GaDI kaL AayauYya naotao ¦ dohaMtI tulaa kaoNa saaoDU pahtao ¦¦23¦¦

rGaUnaayakavaINa vaayaa iXaNaavao ¦ janaasaairKo vyaqa- ka vaaosaNaavao ¦
sadasava-da naama vaacao vasaao do ¦ AhMta manaIM paipNaI to nasaao do ¦¦24¦¦

manaa vaIT maanaU nakao baaolaNyaacaa ¦ PauZo maagauta rama jaaoDola kOMcaa ¦
sauKacaI GaDI laaoTta sauK Aaho ¦ PauZo sava- jaa[-la kaMhI na raho ¦¦25¦¦

dohorxaNaakarNao ya%na kolaa ¦ ParI XaovaTI kaL Gaovaaoina gaolaa ¦
krI ro manaa Ba>I yaa raGavaacaI ¦ PuaZo AMtrI saaoiD icaMta BavaacaI ¦¦26¦¦

Bavaacyaa Bayao kaya BaItaosa laMDI ¦ QarI ro manaa QaIr Qaakaisa saaMDI ¦
rGaUnaayakasaairKa svaaima XaIrI ¦ naupoxaI kda kaoplyaa dMDQaarI ¦¦27¦¦

idnaanaaqa ha rama kaodMDQaarI ¦ puZo doKta kaL paoTI qararI ¦
manaa vaa@ya naomast ho sa%ya maanaI ¦ naupoxaI kda ramadasaaiBamaanaI ¦¦28¦¦

pdI raGavaacao sada ba`Id gaajao ¦ baLo Ba>rIpUiXarI kaMiba vaajao ¦
purI vaaihlaI sava- jaoNao ivamaanaI ¦ naupoxaI kda ramadasaaiBamaanaI ¦¦29¦¦

samaqaa-icayaa saovaka vaË paho ¦ Asaa sava- BaUmaMDLI kaoNa Aaho ¦
jayaacaI ilaLa vaiNa-tI laaok tInhI ¦ naupoxaI kda ramadasaaiBamaanaI ¦¦30¦¦

mahasaMkTI saaoiDlao dova jaoNao ¦ p`tapo baLo AagaLa sava- gaUNao ¦
jayaaMto smaro SaOlajaa XaUlapaNaI ¦ naupoxaI kda ramadasaaiBamaanaI ¦¦31¦¦

Aihlyaa iXaLa raGavao mau> kolaI ¦ PadI laagata idvya hao}ina gaolaI ¦
jayaa vaiNa-ta XaINalaI vaodvaaNaI ¦ naupoxaI kda ramadasaaiBamaanaI ¦¦32¦¦

vasao mao$maaMdar ho saRiYTlaILa ¦ XaXaI saUya- taraMgaNao maoGamaaLa ¦
icarMjaIva kolao janaIM dasa daonhI ¦ naupoxaI kda ramadasaaiBamaanaI ¦¦33¦¦

]poxaa kda rama$pI Asaonaa ¦ ijavaa maanavaa inaXcayaao tao vasaonaa ¦
iXarI Baar vaahona baaolao puraNaI ¦ naupoxaI kda ramadasaaiBamaanaI ¦¦34¦¦

Asao hao jayaa AMtrI Baava jaOsaa ¦ vasao hao tyaa AMtrI dova tOsaa ¦
Ananyaaisa rxaItsao caappaNaI ¦ naupoxaI kda ramadasaaiBamaanaI ¦¦35¦¦

sada sava-da dova sannaIQa Aaho ¦ kRpaLUpNao Alp QaairYT paho ¦
sauKanaMd AanaMd kOvalyadanaI ¦ naupoxaI kda ramadasaaiBamaanaI ¦¦36¦¦

sada caËvaakaisa maat-MD jaOsaa ¦ ]DI Gaailatao saMkTI svaamaI tOsaa ¦
hrIBai>caa Gaava gaajao inaXaaNaI ¦ naupoxaI kda ramadasaaiBamaanaI ¦¦37¦¦

manaa p`aqa-naa tUjalaa ek Aaho ¦ rGaUrajaAMkIt hao}ina raho ¦
Ava&a kda hao yadqaI- na kIjao ¦ manaa sajjanaa raGavaI vaist kIjao ¦¦38¦¦

jayaa vaiNa-tI vaod Xaas~o puraNao ¦ jayaacaoina yaaogao samaaQaana baaNao ¦
tyaalaaiga ho sava- caaMcalya dIjao ¦ manaa sajjanaa raGavaI vaist kIjao ¦¦39¦¦

manaa paivajao sava-hI saUK jaoqao ¦ AtI Aadro zoivajao laxa toqao ¦
ivavaoko kuDI klpnaa palaTIjao ¦ manaa sajjanaa raGavaI vaist kIjao ¦¦40¦¦

bahu ihMDta saaO#ya haoNaar naahI ¦ iXaNaavao prI naatuDo hIt kaMhI ¦
ivacaaro baro AMtra baaoQavaIjao ¦ manaa sajjanaa raGavaI vaist kIjao ¦¦41¦¦

bahUtaMprI hoica Aata Qaravao ¦ rGaUnaayaka Aapulaosao kravao ¦
idnaanaaqa ho taoDrI ba`Id gaajao ¦ manaa sajjanaa raGavaI vaist kIjao ¦¦42¦¦

manaa sajjanaa ek jaIvaI Qaravao ¦ janaI Aapulao hIt tUvaa kravao ¦
rGaUnaayakavaINa baaolaao nakao hao ¦ sada maanasaI tao inajaQyaasa rahao ¦¦43¦¦

manaa ro janaI maaOnamaud`a QaravaI ¦ kqaa Aadro raGavaacaI kravaI ¦
nasao rama to Qaama saaoDUina Vavao ¦ sauKalaaiga AarNya saovaIt jaavao ¦¦44¦¦

jayaacaoina saMgao samaaQaana BaMgao ¦ AhMta Aksmaat yao}ina laagao ¦
tyao saMgatIcaI janaI kaoNa gaaoDI ¦ ijayao saMgatInao matI rama saaoDI ¦¦45¦¦

manaa jao GaDI raGavaoMvaINa gaolaI ¦ janaI AapulaI to tuvaa hanaI kolaI ¦
rGaUnaayakavaINa tao XaINa Aaho ¦ janaI dxa tao laxa laavaUina paho ¦¦46¦¦

manaI laaocanaI EaIhrI taoica paho ¦ janaI jaaNata Ba> hao}ina raho ¦
gauNaI p`Iit raKo ËmaU saaQanaacaa ¦ jagaI Qanya tao dasa savaao-<amaacaa ¦¦47¦¦

sada dovakajaI iJajao doh jyaacaa ¦ sada ramanaamao vado ina%ya vaacaa ¦
svaQamao-ica caalao sada ]<amaacaa ¦ jagaIM Qanya tao dasa savaao-<amaacaa ¦¦48¦¦

sada baaolaNyaasaairKoM caalataho ¦ AnaokIM sada ek dovaaisa paho ¦
sagaUNaIM Bajao laoXa naahIM Ba`maacaa ¦ jagaIM Qanya tao dasa savaao-o<amaacaa ¦¦49¦¦

nasao AMtrI kama naanaa ivakarI ¦ ]dasaIna jaao tapsaI ba`*macaarI ¦
inavaalaa manaI laoXa naahI tmaacaa ¦ jagaI Qanya tao dasa savaao-o<amaacaa ¦¦50¦¦

mado ma%saro saaMiDlaI svaaqa-bauQdI ¦ p`pMcaIk naahI jayaato ]paQaI ¦
sada baaolaNao nama` vaacaa sauvaacaa ¦ jagaI Qanya tao dasa savaao-o<amaacaa ¦¦51¦¦

ËmaI vaoL jaao t%vaicaMtanauvaado ¦ na ilaMpo kda dMBavaado ivavaado ¦
krI saUKsaMvaad jaao \}gamaacaa ¦ jagaI Qanya tao dasa savaao-oo<amaacaa ¦¦52¦¦

sada Aaja-vaI p`Iya jaao sava-laaokI ¦ sadasava-da sa%yavaadI ivavaokI ¦
na baaolao kda imaqya vaacaa i~vaacaa ¦ jagaI Qanya tao dasa savaao-<amaacaa ¦¦53¦¦

sada saoiva AarNya taÉNyakaLI ¦ imaLonaa kda klpnaocaoina maoLI ¦
caLonaa manaI inaEcayaao dRZ jyaacaa ¦ jagaI Qanya tao dasa savaao-o<amaacaa ¦¦54¦¦

nasao maanasaI naYT AaXaa duraXaa ¦ vasao AMtrI p`omapaXaa ippaXaa ¦
?NaI dova ha Ba>IBaavaoM jayaacaa ¦ jagaIM Qanya tao dasa savaao-o<amaacaa ¦¦55¦¦

idnaacaa dyaaLU manaacaa mavaaLU ¦ snaohaLU kRpaLU janaI dasapaLU ¦
tyaa AMtrI ËaoQa saMtap kOMcaa ¦ jagaI Qanya tao dasa savaao-o<amaacaa ¦¦56¦¦

jagaI hao[jao Qanya yaa ramanaamao ¦ iËyaa Ba>I ]pasanaa ina%yanaomao ¦
]dasaInata t%vata saar Aaho ¦ sada sava-da maaokLI vaRi<a raho ¦¦57¦¦

nakao vaasanaa vaIYayaI vaRi<a$po ¦ pdaqaI- jaDo kamanaa pUva-papo ¦
sada rama inaYkama icaMtIt jaavaa ¦ manaa klpnaalaoXa taohI nasaavaa ¦¦58¦¦

manaa klpnaa kilpta klpkaoTI ¦ navho ro navho sava-qaa ramaBaoTI ¦
manaI kamanaa rama naahI jayaalaa ¦ AtI Aadro p`Iit naahI jayaalaa ¦¦59¦¦

manaa rama klpt$ kamaQaonaU ¦ inaQaI saar icaMtamaNaI kaya vaanaU ¦
jayaacaoina yaaogao GaDo sava- sa<aa ¦ tyaa saamyata kayasaI kaoNa Aata ¦¦60¦¦

]Baa klpvaRxaatLI du:K vaaho ¦ tyaa AMtrI sava-da toica Aaho ¦
janaI sajjanaI vaad ha vaaZvaavaa ¦ puZo maagauta Xaaok jaIvaI Qaravaa ¦¦61¦¦

inajaQyaasa tao sava- tUTaoina gaolaa ¦ baLo AMtrI Xaaok saMtap zolaa ¦
sauKanaMd AanaMd Baodo bauDalaa ¦ manaI inaEcayaao sava- Kodo ]Dalaa ¦¦62¦¦

GarI kamaQaonaU puZo tak maagao ¦ hrIbaaoQa saaMDUina vaovaad laagao ¦
krI saar icaMtamaNaI kaMcaKDo ¦ tyaa maagata dot Aaho ]dMDo ¦¦63¦¦

AtI maUZ %yaa dRZ bauQdI Asaonaa ¦ AtI kama %yaa rama ica<aI vasaonaa ¦
AtI laaoBa %yaa xaaoBa hao[-la jaaNaa ¦ AtI vaIYayaI sava-da dOnyavaaNaa ¦¦64¦¦

nakao dOnyavaaNao ijaNao Ba>I}Nao ¦ AtI maUK- %yaa sava-da du:K dUNao ¦
QarI ro manaa Aadro p`Iit ramaI ¦ nakao vaasanaa homaQaamaI ivaramaI ¦¦65¦¦

navho saar saMsaar ha Gaaor Aaho ¦ manaa sajjanaa sa%ya XaaoQaUina paho ¦
janaI vaIYa Kata puZo saUK kOMcao ¦ krI ro manaa Qyaana yaa raGavaacao ¦¦66¦¦

GanaXyaama ha rama laavaNyaÉpI ¦ mahaQaIr gaMBaIr pUNa-p`tapI ¦
krI saMkTI saovakacaa kuZavaa ¦ Pa`Baato manaI rama icaMtIt jaavaa ¦¦67¦¦

baLo AagaLa rama kaodMDQaarI ¦ maha kaL ivaËaL taohI qararI ¦
PauZo maanavaa ikMkra kaoNa kovaa ¦ p`Baato manaI rama icaMtIt jaavaa ¦¦68¦¦

sauKanaMdkarI inavaarI Bayaato ¦ janaI Ba>IBaavao Bajaavao tyaato ¦
ivavaoko %yajaavaa Anaacaar hovaa ¦ P`aBaato manaI rama iMcaMtIt jaavaa ¦¦69¦¦

sada ramanaamao vada pUNa-kamao ¦ kda baaiQajaonaa pda ina%yanaomao ¦
madalasya ha sava- saaoDUina Vavaa ¦ p`Baato manaI rama icaMtIt jaavaa ¦¦70¦¦

jayaacaoina naamao maha daoYa jaatI ¦ jayaacaoina naamao gatI paivajaotI ¦
jayaacaoina naamaoM GaDo puNyazovaa ¦ p`Baato manaI rama icaMtIt jaavaa ¦¦71¦¦

na vaocao kda ga`Miqacao Aqa- kaMhI ¦ mauKo naama ]ccaairta kYT naahI ¦
maha Gaaor saMsaar Xa~u ijaNaavaa ¦ p`Baato manaI rama icaMtIt jaavaa ¦¦72¦¦

dohodMDNaocao mahadu:K Aaho ¦ mahadu:K to naama Gaota na raho ¦
sadaXaIva icaMtItsao dovadovaa ¦ p`Baato manaI rama icaMtIt jaavaa ¦¦73¦¦

bahUtaMprI saMkTo saaQanaaMcaI ¦ va`to dana ]Vapnao tI QanaacaI ¦
idnaacaa dyaaLU manaI Aazvaavaa ¦ p`Baato manaI rama icaMtIt jaavaa ¦¦74¦¦

samastamaQyao saar saacaar Aaho ¦ kLonaa trI sava- XaaoQaUina paho ¦
ijavaa saMXayaao vaa]gaa tao %yajaavaa ¦ p`Baato manaI rama icaMtIt jaavaa ¦¦75¦¦

navho kma- naa Qama- naa yaaoga kaMhI ¦ navho Baaoga naa %yaaga naa saaMga pahI ¦
mhNao dasa ivaÏvaasa naamaIM Qaravaa ¦ p`Baato manaI rama icaMtIt jaavaa ¦¦76¦¦

krI kama inaYkama yaa raGavaacao ¦ krI Ép svaÉp savaa- ijavaacao ¦
krI CMd inaW-MW ho gaUNa gaata ¦ hrIkIt-naI vaRi<aivaÏvaasa haota ¦¦77¦¦

Ahao jyaa nara ramaivaÏvaasa naahI ¦ tayaa pamara baaiQajao sava- kaMhI ¦
maharaja tao svaaima kOvalyadata ¦ vaRqaa vaahNao dohsaMsaaricaMta ¦¦78¦¦

manaa pavanaa Baavanaa raGavaacaI ¦ QarI AMtrI saaoiD icaMta BavaacaI ¦
BavaacaI ijavaa maanavaa BaUila zolaI ¦ nasao vastucaI QaarNaa vyaqa- gaolaI ¦¦79¦¦

Qara EaIvara %yaa hra Amtrato ¦ tra dustra %yaa pra saagarato ¦
sara vaIsara %yaa Bara duBa-rato ¦ kra naIkra %yaa Kra ma%sarato ¦¦80¦¦

manaa ma%saro naama saaMDU nakao hao ¦ AtI Aadro ha inajaQyaasa rahao ¦
samastaMmaQao naama ho saar Aaho ¦ dujaI tULNaa tUiLtahI na saaho ¦¦81¦¦

bahU naama yaa ramanaamaI tuLonaa ¦ ABaagyaa nara pamara ho kLonaa ¦
ivaYaa AaOYaQa Gaotlao pava-tIXao ¦ ijavaa maanavaa ikMkra kaoNa pUsao ¦¦82¦¦

jaoNao jaaiLlaa kama tao rama Qyaatao ¦ ]maosaI AtI Aadro gaUNa gaatao ¦
bahU &ana vaOragya saamaqya- jaoqao ¦ prI AMtrI naamaivaÏvaasa toqao ¦¦83¦¦

ivazaonao iXarI vaaihlaa dovaraNaa ¦ tyaa AMtrI Qyaasa ro %yaaisa naoNaa ¦
inavaalaa svayao tapsaI caMd`maaOLI ¦ ijavaa saaoDvaI rama ha AMtkaLI ¦¦84¦¦

Bajaa rama ivaEaama yaaogaoÏvaracaa ¦ japU naoimalaa naoma gaaOrIhracaa ¦
svayao naIvavaI tapsaI caMd`maaOLI ¦ tumha saaoDvaI rama ha AMtkaLI ¦¦85¦¦

mauKI rama ivaEaama toqaoica Aaho ¦ sadanaMd AanaMd saovaUina raho ¦
tyaavaINa tao saINa saMdohkarI ¦ inajaQaama ho naama XaaokapharI ¦¦86¦¦

mauKI rama %yaa kama baaQaU Xakonaa ¦ gauNao [YT QaairYT %yaacao caukonaa ¦
hrIBa> tao Xa> kamaasa maarI ¦ jagaI Qanya tao maaÉtI ba`*macaarI ¦¦87¦¦

bahU caaMgalao naama yaa raGavaacao ¦ AtI saaijaro svalp saaopo fukacao ¦
krI maUL inamaU-L Gaota Bavaacao ¦ ijavaa maanavaa hoica kOvalya saacao ¦¦88¦¦

janaI BaaojanaI naama vaacao vadavao ¦ AtI Aadro gaV GaaoYao mhNaavao ¦
hrIicaMtnao Anna saovaIt jaavao ¦ trI EaIhrI paivajaotao svaBaavao ¦¦89¦¦

na yao rama vaaNaI tyaa qaaor hanaI ¦ janaI vyaqa- p`aNaI tyaa naama kaoNaI ¦
hrInaama ho vaodXaas~I puraNaI ¦ bahU AagaLo baaoilalaI vyaasavaaNaI ¦¦90¦¦

nakao vaIT maanaU rGaUnaayakacaa ¦ AtI Aadro baaoilajao rama vaacaa ¦
na vaocao mauKI saapDo ro fukacaa ¦ krI GaaoYa %yaa jaanakIvallaBaacaa ¦¦91¦¦

AtI Aadro sava-hI naamaGaaoYao ¦ igarIkMdrMo jaa[jao dUir daoYao ¦
hrI itYztU taoYalaa naamataoYao ¦ ivaXaoYao hra maanasaI ramapIsao ¦¦92¦¦

jagaI pahta dova ha Annadata ¦ tyaa laagalaI t%vata saar icaMta ¦
tyaacao mauKI naama Gaota fukacao ¦ manaa saaMga paM ro tuJao kaya vaocao ¦¦93¦¦

itnhI laaok jaaLU Xako kaop yaota ¦ inavaalaa h$ tao mauKo naama Gaota ¦
japo Aadro pava-tI ivaÏvamaata ¦ mhNaaoina mhNaa toica ho naama Aata ¦¦94¦¦

AjaamaoL papI vado pu~kamao ¦ tyaa maui> naarayaNaacaoina naamao ¦
XaukakarNao kuMTNaI rama vaaNaI ¦ mauKo baaolata rvyaait jaalaI puraNaI ¦¦95¦¦

mahaBa> p`lhad ha dO%yakULI ¦ japo ramanaamaavaLI ina%yakaLI ¦
ipta pap$pI tyaa doKvaonaa ¦ janaI dO%ya tao naama maUKo mhNaonaa ¦¦96¦¦

mauKI naama naahI tyaa maui> kOcaI ¦ AhMtagauNao yaatnaa to fukacaI ¦
PauZo AMt yao[-la tao dOnyavaaNaa ¦ mhNaaonaI mhNaa ro mhNaa dovaraNaa ¦¦97¦¦

hrInaama naomast paYaaNa tarI ¦ bahU tairlao maanavadohQaarI ¦
tyaa ramanaamaI sada jaao ivaklpI ¦ vadonaa kda jaIva tao pap$pI ¦¦98¦¦

jagaI Qanya vaaraNasaI puNyarasaI ¦ tyaomaaija jaata gatI pUva-jaaMsaI ¦
mauKo ramanaamaavaLI ina%yakaLI ¦ ijavaa hIt saaMgao sada caMd`maaOLI ¦¦99¦¦

yaqaasaaMga ro kma- tohI GaDonaa ¦ GaDo Qama- to puNya gaaMzI pDonaa ¦
dyaa pahta sava-BaUtI Asaonaa ¦ fukacao mauKI naama tohI vasaonaa ¦¦100¦¦

jayaa naavaDo naama %yaa yaoma jaacaI ¦ ivaklpo ]zo tk- %yaa nak- caI caI ¦
mhNaaoina AtI Aadro naama Gyaavao ¦ mauKo baaolata daoYa jaatI svaBaavao ¦¦101¦¦

AtI laInata sava-Baavao svaBaavao ¦ janaa sajjanaalaaiga saMtaoYavaavao ¦
doho karNaI sava- laavaIt jaavao ¦ sagaUNaI AtI AadrosaI Bajaavao ¦¦102¦¦

hrIkIt-nao p`Iit ramaI QaravaI ¦ dohobauiQd naI$pNaI vaIsaravaI ¦
Pard`vya AaNaIk kaMta pravaI ¦ yadqaI- manaa saaMiD jaIvaI kravaI ¦¦103¦¦

iËyaovaINa naanaaprI baaoilajaoto ¦ ParI ica%a duiEca%a to laajavaIto ¦
manaa klpnaa QaIT saOraT QaaMvao ¦ tyaa maanavaa dova kOsaoina pavao ¦¦104¦¦

ivavaoko iËyaa AapulaI palaTavaI ¦ AtI Aadro XauQd iËyaa QaravaI ¦
janaIM baaolaNyaasaairKo caala baapa ¦ manaa klpnaa saaoiD saMsaartapa ¦¦105¦¦

barI snaanasaMQyaa krI ekinaYza ¦ ivavaoko manaa AavarI sqaanaBa`YTa ¦
dyaa sava- BaUtI jayaa maanavaalaa ¦ sada p`omaLU Ba>IBaavao inavaalaa ¦¦106¦¦

manaa kaop AaraopNaa to nasaavaI ¦ manaa bauiQd ho saaQausaMgaI vasaavaI ¦
manaa naYT caaMDaL tao saMga %yaagaI ¦ manaa hao[ ro maaoxaBaagaI ivaBaagaI ¦¦107¦¦

sada sava-da sajjanaacaoina yaaogao ¦ iËyaa palaTo Ba>IBaavaqa- laagao ¦
iËyaovaINa vaacaaLta to inavaarI ¦ tuTo vaad saMvaad tao hItkarI ¦¦108¦¦

janaI vaadvaovaad saaoDUina Vavaa ¦ janaI saUKsaMvaad saUKo kravaa ¦
jagaI taoica tao XaaoksaMtapharI ¦ tuTo vaad saMvaad tao hItkarI ¦¦109¦¦

tuTo vaad saMvaad %yaato mhNaavao ¦ ivavaoko AhMBaava yaato ijaNaavao ¦
AhMtagauNao vaad naanaaivakarI ¦ tuTo vaad saMvaad tao hItkarI ¦¦110¦¦

ihtakarNao baaolaNao sa%ya Aaho ¦ ihtakarNao sava- SaaoQaUina paho ¦
ihtakarNao bMaD paKaMD vaarI ¦ tuTo vaad saMvaad tao hItkarI ¦¦111¦¦

janaI saaMgata eokta janma gaolaa ¦ ParI vaadvaovaad tOsaaica zolaa ¦
]zo saMXayaao vaad ha dMBaQaarI ¦ tuTo vaad saMvaad tao hItkarI ¦¦112¦¦

janaI hIt pMDIt saaMDIt gaolao ¦ AhMtagauNao ba`hmaraxasa jaalao ¦
tyaahUna vyau%pnna tao kaoNa Aaho ¦ manaa sava- jaaNaIva saaMDUina raho ¦¦113¦¦

fukacao mauKI baaolata kaya vaocao ¦ idsaoMdIsa AByaMtrI gava- saaMcao ¦
iËyaovaINa vaacaaLta vyaqa- Aaho ¦ ivacaaro tuJaa tUMica XaaoQaUna paho ¦¦114¦¦

tuTo vaad saMvaad toqao kravaa ¦ ivavaoko AhMBaava ha palaTavaa ¦
janaI baaolaNyaasaairKo Aacaravao ¦ iËyaapalaTo Ba>IpMqaoica jaavao ¦¦115¦¦

bahU Eaaipta kYTlaa AMba?YaI ¦ tyaacao svayao EaIhrI janma saaoXaI ¦
idlaa xaIrisaMQaU tyaa \}pmaanaI ¦ naupoxaI kda dova Ba>aiBamaanaI ¦¦116¦¦

Qau$ laok$ baapuDo dOnyavaaNao ¦ kRpa Baaikta dIQalaI BaoiT jaoNao ¦
icarMjaIva taraMgaNaI p`omaKaNaI ¦ naupoxaI kda dova Ba>aiBamaanaI ¦¦117¦¦

gajaoMd`U mahasaMkTI vaaT paho ¦ tyaakarNao EaIhrI QaaMvataho ¦
]DI GaatlaI jaahlaa jaIvadanaI ¦ naupoxaI kda dova Ba>aiBamaanaI ¦¦118¦¦

AjaamaoL papI tyaa AMt Aalaa ¦ kRpaLUpNao tao janaI mau> kolaa ¦
Anaaqaaisa AaQaar ha caËpaNaI ¦ naupoxaI kda dova Ba>aiBamaanaI ¦¦119¦¦

ivaQaIkarNao jaahlaa ma%sya vaogaI ¦ QarI kUma-$po Qara pRYzBaagaI ¦
janaa rxaNaakarNao naIca yaaonaI ¦ naupoxaI kda dova Ba>aiBamaanaI ¦¦120¦¦

maha Ba> p`lhad ha kYTvaIlaa ¦ mhNaaonaI tyaakarNao isaMh jaalaa ¦
na yao jvaaL vaIXaaL saMnnaIQa kaoNaI ¦ naupoxaI kda dova Ba>aiBamaanaI ¦¦121¦¦

kRpa Baaikta jaahlaa vaja`paNaI ¦ tyaakarNao vaamanau caËpaNaI ¦
iWjaakarNao Baaga-vaU caappaNaI ¦ naupoxaI kda dova Ba>aiBamaanaI ¦¦122¦¦

Aihlyao satIlaaiga AarNyapMqao ¦ kuZavaa puZo dova baMdI tyaato ¦
baLo saaoiDta Gaava GaalaI inaXaaNaI ¦ naupoxaI kda rama dasaaiBamaanaI ¦¦123¦¦

tyao d`aopdIkarNao laagavaogao ¦ %varo QaaMvatao sava- saaMDUina maagao ¦
kLIlaagaI jaalaa Asao baaOQd maaOnaI ¦ naupoxaI kda dova Ba>aiBamaanaI ¦¦124¦¦

Anaaqaa idnaakarNao janmataho ¦ klaMkI puZo dova haoNaar Aaho ¦
jayaa vaiNa-ta XaINalaI vaodvaaNaI ¦ naupoxaI kda dova Ba>aiBamaanaI ¦¦125¦¦

janaakarNaoM dova ilalaavatarI ¦ bahUtaMprI Aadro vaoYaQaarI ¦
tyaa naoNatI to jana pap$pI ¦ dura%maa mahanaYT caaMDaL papI ¦¦126¦¦

jagaI Qanya jaao ramasaUKo inavaalaa ¦ kqaa eoktaM sava- tllaIna jaalaa ¦
dohoBaavanaa ramabaaoQao ]DalaI ¦ manaaovaasanaa rama$pI bauDalaI ¦¦127¦¦

manaa vaasanaa vaasaudovaI vasaao dao ¦ manaa kamanaa kamasaMgaI nasaao do ¦
manaa klpnaa vaa]gaI to na kIjao ¦ manaa sajjanaa sajjanaI vais%a kIjao ¦¦128¦¦

gatI karNao saMgatI sajjanaacaI ¦ matI palaTo saUmatI duja-naacaI ¦
rtInaaiyakocaa ptI naYT Aaho ¦ mhNaaonaI manaatIt hao\}ina raho ¦¦129¦¦

manaa Alp saMklp taohI nasaavaa ¦ sada sa%ya saMklp ica%aI vasaavaa ¦
janaI jalp ivaklp taohI %yajaavaa ¦ rmaakaMt ekaMtkaLI Bajaavaa ¦¦130¦¦

Bajaayaa janaI pahta rama yaoku ¦ krI baaNa yaoku mauKI Xabd yaoku ¦
iËyaa pahta ]wro sava- laaokU ¦ Qara jaanakInaayakacaa ivavaoku ¦¦131¦¦

ivacaa$ina baaolao ivavaMcaUina caalao ¦ tyaacaoina saMt%p tohI inavaalao ¦
baro XaaoiQalyaaivaNa baaolaao nakao hao ¦ janaI caalaNao Xauw naomast rahao ¦¦132¦¦

hrIBa> vaIr> iva&anarasaI ¦ jaoNao maanasaIM sqaaiplao inaXcayaasaIM ¦
tyaa dXa-naMo spXa-naoM puNya jaaoDo ¦ tyaa BaaYaNaoM naYT saMdoh maaoDo ¦¦133¦¦

nasao gava- AaMgaI sada vaItragaI ¦ xamaa XaaMit BaaogaI dyaadxa yaaogaI ¦
nasao laaoBa naa xaaoBa naa dOnyavaaNaa ¦ [MhI laxaNaI jaaiNajao yaaoigaraNaa ¦¦134¦¦

QarI ro manaa saMgatI sajjanaacaI ¦ jaoNao vaRi%a ho palaTo duja-naacaI ¦
baLo Baava sad\\bauiw sanmaaga- laagao ¦ mahaËUr tao kaL ivaËaL BaMgao ¦¦135¦¦

Bayao vyaaiplao sava- ba`*maaMD Aaho ¦ BayaatIt to saMt AanaMt paho ¦
jayaa pahta WOt kaMhI idsaonaa ¦ Baya maanasaI sava-qaahI Asaonaa ¦¦136¦¦

ijavaa EaoYz to spYT saaMgaaoina gaolao ¦ ParI jaIva A&ana tOsaoica zolao ¦
dohobauiwcao kma- KaoTo TLonaa ¦ jaunao zovaNao maIpNao AakLonaa ¦¦137¦¦

Ba`mao naaDLo iva%a to gauPt jaalao ¦ ijavaa janmadaird` zakUina Aalao ¦
dohobauiwcaa inaEcayaao jyaa Tlonaa ¦ {jaunao zovaNao maIpNao AakLonaa ¦¦138¦¦

puZo pahta sava-hI kaModlaosao ¦ ABaagyaasa ho dRXya paYaaNa Baasao ¦
ABaavao kda puNya gaaMzI pDonaa ¦ jaunao zovaNao maIpNao AakLonaa ¦¦139¦¦

jayaacao tyaa caUklao p`aPt naahI ¦ gauNao gaaoivalao jaahlao du:K dohI ¦
gauNaavaogaLI vaRi%a tohI vaLonaa ¦ jaunao zovaNao maIpNao AakLonaa ¦¦140¦¦

mhNao dasa saayaasa %yaacao kravao ¦ janaI jaaNata paya %yaacao Qaravao ¦
gau$AMjanaovaINa to AakLonaa ¦ jaunao zovaNao maIpNao to kLonaa ¦¦141¦¦

kLonaa kLonaa kLonaa Zlonaa ¦ ZLo naaZLo saMXayaaohI Zlonaa ¦
gaLonaa gaLonaa AhMta gaLonaa ¦ baLo AakLonaa imaLonaa imaLonaa ¦¦142¦¦

AivaVagauNao maanavaa \}majaonaa ¦ Ba`mao caUklao hIt to AakLonaa ¦
ParIxaoivaNao baaMQalao dRZ naaNao ¦ ParI sa%ya imaqyaa Asao kaoNa jaaNao ¦¦143¦¦

jagaIM pahta saaca to kaya Aaho ¦ AtI Aadro sa%ya XaaoQaUina paho ¦
PauZo pahtaM pahtaM dova jaaoDo ¦ Ba`ma Ba`aMitM A&ana ho sava- maaoDo ¦¦144¦¦

sada ivaYayaao icaMitta jaIva jaalaa ¦ AhMBaava A&ana janmaasaI Aalaa ¦
ivavaoko sada sasva$pI Baravao ¦ ijavaa ]gamaI janma naahI svaBaavao ¦¦145¦¦

idsao laaocanaI to nasao klpkaoDI ¦ Aksmaat Aakarlao kaL maaoDI ¦
PauZo sava- jaa[-la kaMhI na raho ¦ manaa saMt AanaMt XaaoQaUina paho ¦¦146¦¦

fuTonaa tuTonaa caLonaa ZLonaa ¦ sada saMcalao maIpNao to kLonaa ¦
tyaa ek$paisa dUjao na saaho ¦ manaa saMt AanaMt XaaoQaUina paho ¦¦147¦¦

inarakar AaQaar ba`QaidkaMcaa ¦ jayaa saaMgata saINalaI vaodvaacaa ¦
ivavaoko tdakar hao\}ina raho ¦ manaa saMt AanaMt XaaoQaUina paho ¦¦148¦¦

jagaI pahta cama-caxaI na laxao ¦ jagaI pahta &anacaxaI na rxao ¦
jagaI pahta pahNao jaat Aaho ¦ manaa saMt AanaMt XaaoQaUina paho ¦¦149¦¦

nasao pIt naa Evaot naa Saama kaMhI ¦ nasao vya> Avya> naa naIL naahI ¦
mhNao dasa ivaXvaasata maui> laaho ¦ manaa saMt AanaMt XaaoQaUina paho ¦¦150¦¦

Kro XaaoiQata XaaoiQata XaaoQataho ¦ manaa baaoiQata baaoiQata baaoQataho ¦
ParI sava-hI sajjanaacaoina yaaogao ¦ bara inaXcayaao paivajao saanauragao ¦¦151¦¦

bahUta prI kUsarI t%vaJaaDa ¦ prI paihjao AMtrI tao inavaaDa ¦
manaa saar saacaar toM vaogaLo ro ¦ samas%aaMmaQao yaok to AagaLo ro ¦¦152¦¦

navho ipMD&anao navho %a%va&anaMo ¦ samaaQaana kaMhI navho tanamaanaoM ¦
navho yaaogayaagao navho Baaoga%yaagaoM ¦ samaaQaana to sajjanaacaoina yaaogaoM ¦¦153¦¦

mahavaa@ya t%vaaidkoM pMcakNao-M¦ KuNao paivajao saMtsaMgaoM ivavaNao-M¦
iWtIyaaisa saMkot dao daivajaotao¦ tyaa saaMDunaI caMd/maa Baaivajaotao ¦¦154¦¦

idsaonaa janaI toica SaaoQaUina paho ¦ baro pahta gaUja toqaoica Aaho ¦
krI Gao] jaata kda AaZLonaa ¦ janaI sava- kaoMdaTlao toM kLonaa ¦¦155¦¦

mhNao jaaNata tao janaI maUK- paho ¦ Atka-isa tkI- Asaa kaoNa Aaho ¦
janaI maIpNao pahta pahvaonaa ¦ tyaa laixata vaogaLo rahvaonaa ¦¦156¦¦

bahU Saas~ QauMDaiLta vaaZ Aaho ¦ jayaa inaEcayaao yaok taohI na saaho ¦
matI BaaMDtI Saas~baaoQao ivaraoQao ¦ gatI KuMTtI &anabaaoQao p`baaoQao ¦¦157¦¦

EautI nyaaya maImaaMsako tk-Saas~o ¦ smaRtI vaod vaodaMtvaa@yao ivaica~o ¦
svayao SaoYa maaOnaavalaa isqar paho ¦ manaa sava- jaaNaIva saaMDUna raho ¦¦158¦¦

jaoNao maixaka BaixalaI jaaiNavaocaI ¦ tyaa BaaojanaacaI $caI p`aPt kOMcaI ¦
AhMBaava jyaa maanasaIMcaa ivaronaa ¦ tyaa &ana ho Anna paoTI ijaronaa ¦¦159¦¦

nakao ro manaa vaad ha KodkarI ¦ nakao ro manaa Baod naanaa ivakarI ¦
nakao ro manaa iSak} pUiZlaaMsaI ¦ AhMBaava jaao raihlaa tUjapasaI ¦¦160¦¦

AhMtagauNao sava-hI du:K haoto ¦ mauKo baaoilalao &ana to vyaqa- jaato ¦
sauKI rahta sava-hI saUK Aaho ¦ AhMta tuJaI tUica SaaoQaUina paho ¦¦161¦¦

AhMtagauNao naIit saaMDI ivavaokI ¦ AnaItIbaLo ElaaGyata sava- laaokI ¦
ParI AMtrI sava-hI saaxa yaoto ¦ Pa/maaNaaMtro bauiw saaMDUina jaato ¦¦162¦¦

dohobauiwcaa inaEcayaao dRZ Jaalaa ¦ dohatIt to hIt saaMDIt gaolaa ¦
dohobauiw to Aa%mabauiw kravaI ¦ sada saMgatI sajjanaacaI QaravaI ¦¦163¦¦

manao kilplaa vaIYayaao saaoDvaavaa ¦ manao dova inagaU-Na tao vaaoLKavaa ¦
manao kilpta klpnaa to saravaI ¦ sada saMgatI sajjanaacaI QaravaI ¦¦164¦¦

dohadIk p/pMca ha icaMityaolaa ¦ ParI AMtrI laaoBa inaEcaIt zolaa ¦
hrIicaMtnao maui>kaMta varavaI ¦ sada saMgatI sajjanaacaI QaravaI ¦¦165¦¦

AhMkar ivastarlaa yaa dohacaa ¦ is~yaapu~ima~aidko maaoh %yaaMcaa ¦
baLo Ba`aMit ho janmaicaMta hravaI ¦ sada saMgatI sajjanaacaI QaravaI ¦¦166¦¦

bara inaEcayaao SaaEvatacaa kravaa ¦ mhNao dasa saMdoh tao ivasaravaa ¦
GaDInao GaDI saaqa-kacaI kravaI ¦ sada saMgatI sajjnaacaI QaravaI ¦¦167¦¦

krI vaRi<a jaao saMt tao saMt tao saMt jaaNaa ¦ duraSaagauNao jaao navho dOnyavaaNaa ¦
]paQaI dohobauiwto vaaZvaIto ¦ prI sajjanaa koiva baaQaU Sako to ¦¦168¦¦

nasao AMt AanaMt saMta pusaavaa ¦ AhMkar ivastar ha naIrsaavaa ¦
gauNaoivaNa inagaU-Na tao Aazvaavaa ¦ dohobauiwcaa Aazvaao naazvaavaa ¦¦169¦¦

dohobauiw ho &anabaaoQao %yajaavaI ¦ ivavaoko tyao vastucaI BaoT GyaavaI ¦
tdakar ho vaRi<a naahI svaBaavaoM ¦ mhNaaonaI sada toica SaaoQaIt jaavao ¦¦170¦¦

Asao saar saacaar to caaorlaosao ¦ [hI laaocanaI pahta dRSya Baasao ¦
inaraBaasa inagaU-Na to AakLonaa ¦ AhMtagauNao kilptahI kLonaa ¦¦171¦¦

sfuro ivaYayaI klpnaa to AivaVa ¦ sfuro ba`Q ro jaaNa maayaa sauivaVa ¦
mauLI klpnaa dao $po toica jaalaI ¦ ivavaoko trI sasva$pI imaLalaI ¦¦172¦¦

sva$pI ]dolaa AhMkar rahao ¦ toNao sava- AacCaidlao vyaaoma pahao ¦
idSaa pahta to inaSaa vaaZtaho ¦ ivavaoko ivacaaro ivavaMcaUina paho ¦¦173¦¦

jayaa caxaunao laixata laxavaonaa ¦ Bavaa Baixata rixata rxavaonaa ¦
xayaatIt tao AxayaI maaoxa dotao ¦ dyaadxa tao saixanao pxa Gaotao ¦¦174¦¦

ivaQaI inaima-ta laIihtao sava- BaaLI ¦ ParI laIihta kaoNa %yaacao kpaLI ¦
h$ jaaiLtao laaok saMharkaLI ¦ ParI SaovaTI SaMkra kaoNa jaaLI ¦¦175¦¦

jagaI WadSaaid%ya to $d` Ak/a¦ AsaM#yaat saM#yaa krI kaoNa Sak/a ¦
jagaI dova QaMuDaiLta AaZLonaa ¦ janaI ma#ya tao kaoNa kOsaa kLonaa ¦¦176¦¦

tuTonaa fuTonaa kda dovaraNaa ¦ caLonaa ZLonaa kda dOnyavaaNaa ¦
kLonaa kLoMnaa kda laaocanaasaI ¦ vasaonaa idsaonaa tao janaI maIpNaaSaI ¦¦177¦¦

jayaa maanalaa dova tao pUijataho ¦ Para dova SaaoQaUina kaoNaI na paho ¦
jagaI pahta dova kaoTyaanakaoTI ¦ jayaa maanalaI Ba>I jao toica maaozI ¦¦178¦¦

itnhI laaok jaoqaUna inamaa-Na jaalao ¦ tyaa dovarayaaisa kaoNaI na baaolao ¦
jagaI qaaorlaa dova tao caaorlaasao ¦ sadgau$vaINa tao sava-qaahI na dIsao ¦¦179¦¦

gau$ pahtaM pahtaM laxa kaoTI ¦ bahUsaala maM~avaLI Sai> maaoMzI ¦
manaI kamanaa caoTko Gaatmaata ¦ janaI vyaqa- ro tao navho maui>data ¦¦180¦¦

navho caoTkI caaLkU d/vyaBaaoMdU ¦ navho inaMdkU ma%sa$ Ba>ImaMdU ¦
navho ]nmatU vaosanaI saMgabaaQaU ¦ janaI &ainayaa taoica saaQaU AgaaQaU ¦¦181¦¦

navho vaa]gaI caa}TI kama paoTI ¦ ik/yaovaINa vaacaaLta toica maaozI ¦
mauKI baaoilalyaasaairKo caalataho ¦ manaa sad`gau$ taoica SaaoQaUina paho ¦¦182¦¦

janaI Ba> &anaI ivavaokI ivaragaI ¦ kRpaaLU manasvaI xamaavaMt yaaogaI ¦
p`BaU dxa vyau%pnna caatuya- jaaNao ¦ tyaacaona yaaogao samaaQaana baaNao ¦¦183¦¦

navho toica jaalao nasao toica Aalao ¦ kLao laagalao sajjanaacaoina baaolao ¦
Ainavaa-cya to vaacya vaacao vadavao ¦ manaa saMt AanaMt SaaoQaIt jaavao ¦¦184¦¦

lapaavao AtI Aadro rama$pI ¦ BayaatIt inaEcaIt yao sasva$pI ¦
kda tao janaI pahtahI idsaonaa ¦ sada eo@ya tao iBannaBaavao vasaonaa ¦¦185¦¦

sada sava-da rama sannaIQa Aaho ¦ manaa sajjanaa sa%ya SaaoQaUna paho ¦
AKMDIt BaoTI rGaUrajayaaogaU ¦ manaa saaMiD ro maIpNaacaa ivayaaogau ¦¦186¦¦

Bauto ipMD ba`mhaMD ho eo@ya Aaho ¦ ParI sava-hI sasva$pI na saaho ¦
manaa Baasalao sava- kaMhI phavao ¦ ParI saMga saaoDUina saUKI rahavao ¦¦187¦¦

dohoBaana ho &anaSaas~o KuDavao ¦ ivadohIpNao Ba>Imaagao-ica jaavao ¦
ivar>IbaLo inaMQa savao- %yajaavao ¦ ParI saMga saaoDUina saUKo rhavao ¦¦188¦¦

mahI inaima-laI dova tao AaoLKavaa ¦ jayaa pahta maaoxa t%kaL jaIvaa ¦
tyaa inagau-Naalaaiga gaUNaI phavao ¦ ParI saMga saaoDUina saUKo rhavao ¦¦189¦¦

navho kaya-kta- navho saRiYTBata- ¦ ParohUina pta- na ilaMpo ivavata- ¦
tyaa inaiva-klpaisa klpaIt jaavao ¦ ParI saMga saaoDUina saUKo rahavao ¦¦190¦¦

dohobauiwcaa inaEcayaao jyaa TLonaa ¦ tyaa &ana klpaMtkaLI kLonaa ¦
Par ba`Q to maIpNao AakLonaa ¦ manaI SaUnya A&ana ho maavaLonaa ¦¦191¦¦

manaa naa kLo naa ZLo $p jyaacao ¦ dujaovaINa to Qyaana savaao-<amaacao ¦
tyaa KUNa to hIna dRYTaMt paho ¦ toqao saMga ina:saMga daonaI na saaho ¦¦192¦¦

navho jaaNata naoNata dovaraNaa ¦ na yao vaiNa-ta vaodSaas~a puraNaa ¦
navho dRSya AdRSya saaxaI tyaacaa ¦ EautI naoNatI naoNatI AMt %yaacaa ¦¦193¦¦

vasao qdyaI dova tao kaoNa kOsaa ¦ Pausao Aadro saaQakU/ p`Ena eosaa ¦
doho Taikta dova kaozo rhatao ¦ ParI maagauta zava kaozo phatao ¦¦194¦¦

vasao qdyaI dova tao jaaNa eosaa ¦ naBaacaoprI vyaapkU jaaNa tOsaa ¦
sada saMcalaa yaot naa jaat kaMhI ¦ tyaavaINa kaozo irta zava naahI ¦¦195¦¦

naBaI vaavaro jaao ANaUroNaU kaMhI ¦ irta zava yaa raGavaovaINa naahI ¦
tyaa pahta pahta toica jaalao ¦ toqao laxa Aalaxa savaO- bauDalao ¦¦196¦¦

naBaasaairKo $p yaa raGavaacao ¦ manaI icaMitta maUL tUTo Bavaacao ¦
tyaa pahta dohbauwI ]ronaa ¦ sada sava-da Aat- paoTI puronaa ¦¦197¦¦

naBao vyaaiplao sava- saRYTI Aaho ¦ rGaUnaayaka }pmaa to na saaho ¦
dujaovaINa jaao taoica tao ha svaBaavao ¦ tyaa vyaapkU vyaqa- kOsao mhNaavao ¦¦198¦¦

AtI jaINa- ivastINa- to $p Aaho ¦ toqao tk-saMpk- taohI na saaho ¦
AtI gaUZ to dRZ t%kaL saaopo ¦ dujaovaINa jaoM KUNa svaamaIp`tapo ¦¦199¦¦

kLo AakLo $p to &ana haota ¦ toqao AaTlaI sava-saaxaI Avasqaa ¦
manaa ]nmanaI Sabd kuMzIt raho ¦ tao gao taoica tao rama sava-~ paho ¦¦200¦¦

kda AaoLKImaaija dUjao idsaonaa ¦ manaI maanasaI WOt kaMhI vasaonaa ¦
bahuta idsaa AapulaI BaoiT JaalaI ¦ ivadohIpNao sava- kayaa inavaalaa ¦¦201¦¦

manaa gaUja ro tUja ho p`aPt jaalaa ¦ prI AMtrI paihjao ya%na kolao ¦
sada EavaNao paivajao inaEcayaasaI ¦ QarI sajjana saMgatI Qanya haosaI ¦¦202¦¦

manaa sava-hI saMga saaoDUna Vavaa ¦ AtI Aadro sajjanaacaa Qaravaa ¦
jayaacaoina saMgao mahadu:K BaMgao ¦ janaI saaQanaovaINa sanmaaga- laagao ¦¦203¦¦

manaa saMga ha sava- saMgaasa taoDI ¦ manaa saMga ha maaoxa t%kaL jaaoDI ¦
manaa saMga ha saaQaka SaIGa` saaoDI ¦ manaa saMga ha wOt ina:SaoYa maaoDI ¦¦204¦¦

manaacaI Sato ekta daoYa jaatI ¦ matImaMd to saaQanaa yaaogya haotI ¦
caZo &ana vaOragya saamaqya- AMgaI ¦ mhNao dasa ivaEvaasata maui> BaaogaI ¦¦205¦¦